Judo Techniques

Classification of Waza

I. Nage Waza ( 67 Techniques )

        Te – waza   ( 15 techniques )
        Koshi – waza  ( 11 techniques )
        Ashi – waza  ( 21 techniques )
        Masutemi – waza (   5 techniques )
        Yokosutemi – waza ( 15 techniques )

 

II. Katame – waza ( 29 techniques )

        Osaekomi – waza ( 7 techniques )
        Shime – waza  ( 12 techniques )
        Kansetsu – waza ( 10 techniques )

     

Nage Waza ( 67 Techniques )

 

TE – WAZA ( 15 techniques )

    Seoi – nage
    Tai – otoshi
    Kata – guruma
    Sukui – nage
    Uki – otoshi
    Simi – otoshi
    Obi – otoshi
    Seoi – otoshi
    Yama – arashi
    Morote – gari
    Kuchiki – taoshi
    Kibisu – gaeshi
    Uchi – mata – sukashi
    Kouchi – gaeshi
    Ippon – Seoi – nage

KOSHI – WAZA ( 11 techniques )

    Uki – goshi
    O – goshi
    Koshi – guruma
    Tsurikomi – goshi
    Hari – goshi
    Tsuri – goshi
    Hane – goshi
    Utsuri – goshi
    Ushiro – goshi
    Daki – age
    Sode – tsurikomi – goshi

ASHI – WAZA ( 21 techniques )

    Deashi – harai
    Hiza – guruma
    Sasae – tsurikomi-ashi
    Osoto – gari
    Ouchi – gari
    Kosoto – gari
    Kouchi – gari
    Okuri – ashi – harai
    Uchi – mata
    Kosoto – gake
     Ashi – guruma
    Harai – tsurikomi – ashi
    O – guruma
    Osoto – guruma
    Osoto – otoshi
    Tsubame – gaeshi
    Osoto – gaeshi
    Ouchi – gaeshi
    Hane – goshi – gaeshi
    Harai – goshi – gaeshi
    Uchi – mata – gaeshi

MASUTEMI – WAZA ( 5 techniques )

    Tomoe – nage
    Sumi – gaeshi
    Ura – nage
    Hikikomi – gaeshi
    Tawara – gaeshi

YOKOSUTEMI – WAZA ( 15 Techniques )

    Yoko – otoshi
    Tani – otoshi
    Hane – makikomi
    Soto – makikomi
    Uki – waza
    Yoko – wakare
    Yoko – guruma
    Yoko – gake
    Daki – wakare
    Uchi – makikomi
    Kani – basami
    Osoto – makikomi
    Uchi – mata – makikomi
    Harai – makikomi
    Kawazu – gake ( a prohibited waza )

Katame - Waza ( 29Techniques )

 

OSAEKOMI – WAZA ( 7 Techniques )

    Kuzure – kesa - gatame
    Kata - gatame
    Kami – shiho – gatame
    Kuzure – kami – shiho – gatame
    Yoko – shiho – gatame
    Tate – shiho – gatame
    Kesa – gatame

SHIME – WAZA ( 12 Techniques )

    Nami – juji – jime
    Gyaku – juji – jime
    Kata – juji – jime
    Hadaka – jime
    Okuri – eri – jime
    Kata – ha – jime
    Do – jime ( a prohibited waza )
    Sode – guruma – jime
    Kata – te – jime
    Ryo – te – jime
    Tsukkomi – jime
    Sankaku – jime

KANSETSU – WAZA ( 10 Techniques )

    Ude – garami
    Ude – hishigi-juji-gatame
    Ude – hishigi – ude – gatame
    Ude – hishigi – hiza – gatame
    Ude – hishigi – waki – gatame
    Ude – hishigi – hara – gatame
    Ashi – garami ( a prohibited waza )
    Ude – hishigi – ashi – gatame
    Ude – hishigi – te – gatame
    Ude – hishigi – sankaku – gatame

 

Copyrights © 2022 JFI. All Rights Reserved.